மருதமுனை-03 கிராம சேவகர் பிரிவின் கள நிலவரம்


#Reports/Akram


தனிமைப்படுத்தலுக்குள்ளாள மருதமுனை,03 கிராம சேவகர் பிரிவு, சன நடமாட்டமின்றிக் காணப்படுவதாக


எமது விசேட செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார்.