முகாமைத்துவ உதவியாளர்,தடை தாண்டல் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள்


 


முகாமைத்துவ உதவியாளர்- 111 தடைதாண்டல் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன.https://www.pubad.gov.lk/web