பதவி வெற்றிடங்கள். இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில்


 
இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின்


⭕ Agriculture

⭕ Science

⭕ Commerce and Management

⭕ Arts and Culture

⭕ Health-Care Sciences


போன்ற பீடங்களில் வெற்றிடமாக காணப்படும்,


1️⃣ Professor


2️⃣ Senior Lecturer Gr I


3️⃣ Senior Lecturer Gr II


4️⃣ Lecturer (Unconfirmed)


5️⃣ Lecturer (Probationary)


கல்விசார் ஊழியர் பதவிகளுக்கும் 


நூலகத்தில் காணப்படும்


6️⃣ Assistant Librarian


கல்வி சாரா ஊழியர் பதவிக்கும் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன 


🌐 முழுமையான விபரங்களுக்கு - https://www.esn.ac.lk


💾 முடிவுத்திகதி - 25.08.2021