கிராம உத்தியோகத்தினர்களினது தொடர்பாடல் (ஈமெயில் முகவரி தொலைபேசி இல

 #IQRAAM
இலங்கையில் எப்பிரதேசத்திலும் உள்ள கிராம உத்தியோகத்தினர்களினது தொடர்பாடல் (ஈமெயில் முகவரி தொலைபேசி இல) விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ள Android app அறிமுகம்.

https://play.google.com/store/apps/details?ihttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.samujith.