க .பொ .த சாதாரண தர பரீட்சை அடுத்த வருடம்


 


இவ்வாண்டுக்கான க .பொ .த  சாதாரண தர பரீட்சை  அடுத்த வருடம் பெப்ரவரி 21 முதல் மார்ச் 3 ஆம் திகதி வரை - கல்வியமைச்சு அறிவிப்பு