தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு சட்டம் ஒக்டோபர் மாதம் முதலாம் திகதி தளர்த்தப்பட்ட உள்ளதுvia IFTTT