அதிபர் பதவிக்கான வெற்றிடங்களை பூர்த்தி செய்தல்நாடளாவிய ரீதியில் அமைந்துள்ள தேசிய பாடசாலைகளில் வெற்றிடமாகவுள்ள அதிபர் பதவிக்கான வெற்றிடங்களை பூர்த்தி செய்தல் - 2021
 

 தகைமைகள்

✅ SLPS I  
✅ SLEAS I
✅ SLEAS II/III 

https://moe.gov.lk/