பதவி வெற்றிடங்கள்

இன்றைய (03.05.2019) அன்று வெளியான வர்த்தமானி!

01. பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம்

i. பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் விவாகம்/ மேலதிக விவாகம் (கண்டிய/ பொது) பதிவாளர் பதவி - மாத்தளை மாவட்டம்

ii. முஸ்லிம் விவாகம் பதிவு செய்தல் பதிவாளர் பதவி - இரத்தினபுரி மாவட்டம்

ii. பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் விவாகம்/ மேலதிக விவாகம் (கண்டிய/ பொது) பதிவாளர் பதவி - இரத்தினபுரி மாவட்டம்

02. இலங்கைப் பாராளுமன்றம்

i. பாராளுமன்ற உரைபெயர்ப்பாளர் (ஆங்கிலம்/ தமிழ்/ஆங்கிலம்)

ii. வாகன மின் தொழில்நுட்பவியலாளர் பதவி

03. இலங்கை - ஜேர்மன் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிறுவகம் மொரட்டுவை

i. தேசிய தொழில் பயிலுநர் திட்டத்தின் கீழ் முழுநேர பயிற்சி நெறிக்கான அனுமதி - 2019

ii. இரத்மலானை இலங்கை - ஜேர்மன் புகையிரதத் தொழில்நுட்பப் பயிற்சி நிலையத்திற்கான பயிலுநர்களை சேர்த்துக்கொள்ளல் - 2019