இலங்கை #அதிபர் சேவை தரம்- 111 தெரிவு செய்யப்பட்டோர் பெயர் விபரங்கள்

#அதிபர் சேவை நியமனம் | SLPS APPOINTMENT!

 இலங்கை அதிபர் சேவை தரம் IIIக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட1118 பேரின் விபரங்கள் வெளியானது

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு www.moe.gov.lk