10.01.2020 அரச வர்த்தமானி- பதவி வெற்றிடங்கள்

அரச வர்த்தமானி!

இன்றைய தினம் (10.01.2020) பிரசுரிக்கப்பட்ட வர்த்தமானியில் வெளியான வேலைவாய்ப்புக்களும், முக்கிய அறிவித்தல்களும்..01. PUBLIC SERVICES COMMISSION

#Recruitment on open basis to the post of Legal Officer in Executive Service Category of the Department of Archaeology under the Ministry of Buddhasasana, Cultural and Religious Affairs

02. MINISTRY OF WOMEN, CHILD AFFAIRS AND SOCIAL SECURITY

#NATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL DEVELOPMENT

#DEGREE AND HIGHER DIPLOMA COURSES

1. Master Degree in Social Work
2. Higher Diploma in Social Work
3. Higher Diploma in Counseling

DIPLOMA COURSES

1. Diploma in Counseling
2. Diploma in Child Protection
3. Diploma in Gerontology and Eldercare
4. Diploma in Social care

CERTIFICATE COURSES
1. Certificate Course in Social Work
2. Certificate Course Counseling
3. Certificate Course Child Focused Community


Advertisement