அதிநீள வாக்குசீட்டு

எதிர்வரும் பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கான அதிநீள வாக்குசீட்டு யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கம்பஹா ஆகிய மாவட்டங்களுக்காக அச்சிடப்படுகின்றது.


Advertisement