வெள்ளத்தில் மூழ்கிய #பெல்லன்வில

இன்று காலை பெய்த அடை மழையில்  கொழும்பிலிருந்து 12  தென்புறப் பகுதியும். நீரில் மூழ்கியது.பெல்லன்விலயில் கார் ஒன்று நீரில் மூழ்கியபோது எடுக்கப்பட்ட படம்


Advertisement