கடைமையேற்பு

சமூர்த்தி, சுயதொழில் அபவிருத்தி சார்ந்த ராஜாங்க அமைச்சர், செஹான் சேமசிங்க தமது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்கும் போது எடுக்கப்பட்டது.Advertisement