விசித்திரமான விலங்கு

இலங்கையின் நுாதனசாலையில்,விசித்திரமான விலங்கு ஒன்று காணப்படுகின்றது. இது நாயா? அல்லது பூனைய? அல்லது, வேற்றுக் கிரக விலங்கா என்பது புரியாத புதிராகக் காணப்படுகின்றது.Advertisement