எதிர்வுகூறல்
நாடு முழுவதும் காற்றின் வேகமானத மணிக்கு 50-60 கி.மீ. வரை அதிகரிக்கும் சாத்தியம் என்பதாக எதிர்வு கூறப்படுகின்றது.

- நாளை முற்பகல் 9.00 மணி வரை நாட்டை சூழவுள்ள கடற்பரப்பில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 70கி.மீ. ஆக காணப்படும்Advertisement