நடைமுறையில் உள்ள அரச வேலைவாய்ப்புக்கள்

 


நடைமுறையில் உள்ள அரச வேலைவாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு தமிழ் மொழியில் 


தொகுப்பு [ PRAVIN RAVI]


இலங்கை விமான சேவை தனியார் கம்பனி வேலைவாய்ப்புக்கள்


https://ajob.lk/srilankan-airlines-aviation-private-company-jobs-sep-2020/


தேசிய அபாயகர ஒளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டுச் சபை வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/employment-of-the-national-hazardous-substances-control-board-aug-2020/


நகர அபிவிருத்தி வீடமைப்பு அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/employment-of-the-ministry-of-urban-development-and-housing-aug-2020/


பாராளுமன்ற வீடு பராமரிப்பு உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம்


https://ajob.lk/parliamentary-home-maintenance-assistant-job-vacancy-aug-2020/


பாராளுமன்ற உரை பெயர்ப்பாளர் பதவி


https://ajob.lk/post-of-parliamentary-interpreter-aug-2020/


பெரும்தோட்ட அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/ministry-of-plantation-employment-aug-2020/


பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/divisional-development-bank-employment-aug-2020/


பயிலுனர் தொழிநுட்ப உதவியாளர் – இலங்கை மின்சார சபை


https://ajob.lk/apprentice-technical-assistant-ceylon-electricity-board-aug-2020/


நீர் வழங்கல் அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/ministry-of-water-supply-employment-aug-2020/


தென் மாகாண அரச சேவை ஆணைக்குழு வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/southern-provincial-public-service-commission-employment-aug-2020/


கமத்தொழில் மற்றும் கொவிஜேன காப்புறுதி சபை வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/employment-of-agricultural-and-cooperative-insurance-board-aug-2020/


இலங்கை உள்ளூர் ஆளுகை நிறுவனம் வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/sri-lanka-local-government-agency-employment-aug-2020/


அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/public-service-commission-jobs-vacancies-aug-2020/


முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/ministry-of-muslim-religious-and-cultural-affairs-jobs-aug-2020/


வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம்


https://ajob.lk/road-development-authority-job-vacancy-aug-2020/


காணி உரித்து நிர்ணயத் திணைக்கள வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/land-ministry-jobs-vacancies-aug-2020/


நோத்சீ லிமிட்டட் வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/north-sea-limited-jobs-aug-2020/


இலங்கை சட்ட உதவி ஆணைக்குழு வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/legal-aid-commission-of-sri-lanka-jobs-aug-2020/


நீர்ப்பாசனத் திணைக்கள வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம்


https://ajob.lk/department-of-irrigation-job-vacancy-aug-2020/


கூட்டுறவு மொத்த விற்பனைக் கூட்டுத்தாபன வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம்


https://ajob.lk/cooperative-wholesale-corporation-employment-vacancy-aug-2020/


லங்கா இலக்ரிசிட்டி கம்பெனி பிறைவட் லிமிட்டட் வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/lanka-electricity-company-pvt-jobs-vacancies-aug-2020/


தேசிய லொத்தர் சபை வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/national-lottery-board-employment-jobs-aug-2020/


அழகியற்கலை பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/university-of-aesthetic-arts-employment-jobs-aug-2020/


இலங்கை தேசிய பாதுகாப்பு கற்கைநெறி நிறுவக வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/employment-in-sri-lanka-national-security-curriculum-institute-aug-2020/


தொழிநுட்பவியலாளர் – லங்கா இலக்றிசிட்டி பிரைவட் கம்பனி


https://ajob.lk/technician-lanka-electricity-pvt-aug-2020/


தென் மாகாண அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழு


https://ajob.lk/southern-provincial-government-services-commission-aug-2020-jobs-vacancies/


தேசிய பெருந்தோட்ட முகாமைத்துவ நிறுவகம் வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/national-plantation-management-institute-jobs-aug-2020/


ஹான்சட் அறிக்கையாளர் வேலைவாய்ப்பு இலங்கை பாராளுமன்றம்


https://ajob.lk/hansard-reporter-parliment-of-sri-lanka-jobs-aug-2020/


பிரதி இணைப்பு பொறியியலாளர் பதவி இலங்கை பாராளுமன்றம்


https://ajob.lk/post-of-deputy-co-ordinating-engineer-parliment-jobs-aug-2020/


இலங்கை பாராளுமன்ற வேலைவாய்ப்பு – குளிருட்டி, குளிர்சாதனத் தொழிநுட்பவியலாளர்


https://ajob.lk/post-of-air-conditioning-and-refrigeration-technician-aug-2020/


இலங்கைக் கணக்காளர் சேவையின் தரம் III இற்கு ஆட்சேர்த்தல்


https://ajob.lk/direct-recruitment-to-the-grade-iii-of-sri-lanka-accountants-service-on-merit-as-per-professional-qualification-2017-2018/


வாழ்க்கை தொழில்சார் தொழிநுட்பவியல் பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/career-at-the-university-of-vocational-technology-aug-2020/


ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/general-sir-john-kotelawala-defense-university-jobs-aug-2020/


இலங்கை விமானப்படை வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/sri-lankan-airforce-jobs-vacancies-aug-2020/


நகர திட்டமிடல் மற்றும் வீடமைப்புத் துறை அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/ministry-of-urban-planning-and-housing-jobs-aug-2020/


அரச முதலீட்டு வங்கி வேலைவாய்ப்பு


https://ajob.lk/smbi-jobs-aug-2020/Advertisement