மழைக் காலநிலை

 #RA,Pirasaanth.

நாட்டின் பல பகுதிகளில் 200 மில்லிமீற்றருக்கும் அதிக மழை வீழ்ச்சி பதிவாகும் என எதிர்வுகூறப்பட்டுள்ளது.Advertisement