நீதிமன்ற எழுதுனர் சேவை பெறுபேறுகள்


அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்க உத்தியோகத்தர் சேவையின் நீதிமன்ற முகாமைத்துவ உதவிச் சேவைக்குரிய நீதிமன்ற எழுதுநர் தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்புச்  செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை - 2018 (2019) யின் பெறுபேறுகள் இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களத்தினால் www.results.exams.gov.lk வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Advertisement