சிலருக்கு இடமாற்றம்

 


சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் G.N.D.சொய்சா, CIDயின் புதிய பணிப்பாளராக நியமனம். மேலும் சில சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர்களுக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.Advertisement