வடக்கு மாகாணசபை, வேலைவாய்ப்பு

 


வடக்கு மாகாணசபை இணையத்தில் வெளியாகிய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் போட்டி பரீட்சை விபரங்கள் கீழே தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளது.

www.np.gov.lk

  • OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO CLASS 3 GRADE 1(c) OF SLTS FROM ENGLISH DIPLOMA HOLDERS FOR PRIMARY (ENGLISH) TEACHERS IN NORTHERN PROVINCE – 2021
  • OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO CLASS 3 1(a) OF SLTS FROM GRADUATE FOR GUIDANCE AND COUNSELING VACANCIES IN TAMIL MEDIUM SCHOOLS OF NORTHERN PROVINCE – 2021
  • Limited Competitive Examination for Promotion to Supra Grade of Northern Provincial Management Service Officers’ Service – 2019(2020)
  • Competitive Examination for Promotion to Supra Grade of Northern Provincial Management Service Officers’on Merit Basis – 2019(2020)