ஐக்கிய அமெரிக்கா எந்த நாட்டிலிருந்து சுதந்திரம் பெற்றது? அமெரிக்க வரலாறு. பொதுஅறிவு . உலக வலம் GK


via IFTTT