துணை மருத்துவக் கற்கை நெறிக்குத் தெரிவு செய்யப்பட்டோர் விபரங்கள்


 


நிறைவுகாண் மற்றும் துணை மருத்துவ சேவையின் பயிற்சிநெறிகளுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர் விபரங்கள் சுகாதார அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன*


 *பெயர் விபரங்களைப் பார்வையிட

Selected Listwww.health.gov.lk

Para Medical Courses 2020 - Health MinistryECC Recordist 

EEG Recordist

Health Entomology Officer 

Occupational Therapist

Ophthalmic Technologist 

Pharmacist

Prosthetics and Orthotist

PHI

Public Health Laboratory Technician

Radiographer 

School Dental Therapist