, 43 நாட்களின் பின் திறக்கப்பட்டது நாடுசற்று முன்னர், 43 நாட்களின் பின் திறக்கப்பட்டது நாடு