கடிதம் கையளிப்பு

இராஜினாமா கடிதத்தை ஜனாதிபதியிடம் கையளித்தார் கபீர் ஹாசீம்


--- Advertisment ---