கஹவ பகுதியில், கடல் ஊருக்குள் வந்தது

இலங்கையில் கஹவ பகுதியில் இன்று...!
(27/10/2019) ஊருக்குள் வந்தது கடல்....!


Advertisement