விசாரணை


தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் ரத்னஜீவன் ஹுலை அரசியலமைப்பு சபை தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் ரத்னஜீவன் ஹுலை அரசியலமைப்பு சபை விசாரணை செய்ய தீர்மானித்துள்ளதாக அறிய முடிகின்றது.
Advertisement