2ம் கட்ட நேர்முகப்பரீட்சைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டோர்

 


www.moha.gov.lk#நேர்முகப்பரீட்சை அறிவித்தல்!


#இலங்கை பொது நிருவாக அமைச்சினால்,


#கிராம சேகவர் தரம் IIIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கு - 2016ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட போட்டிப்பரீட்சையின் அடிப்படையில்

2ம் கட்ட நேர்முகப்பரீட்சைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர் விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.


 முழுமையான விபரங்களுக்கு -Advertisement