அரச பதவி வெற்றிடங்கள்


 #அரச பதவி வெற்றிடங்களலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் கல்வி சாரா ஊழியர்கள் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.*


*01. PROJECT MANAGER*


*02. MEDICAL OFFICER*


*03. FARM MANAGER*


*04. MARSHAL*


*05. SUB-WARDEN*


*06. PHARMACIST*


*07. PHI**விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 06.11.2020*


( விண்ணப்ப படிவத்தினை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைய தளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும் )

www.seu.ac.lk

Registrar

South Eastern University of Sri Lanka,

University Park,

Oluvil, #32360,

Advertisement