துரையப்பா விளையாட்டு மைதானத்தில்


யாழ்ப்பாணத்தில் தமது அமைச்சின் கீழுள்ள விடயங்களை துரிதப்படுத்தும் நோக்கில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் துரையப்பா வியைாட்டு மைதானதிற்கும் கள விஜயம் மேற் கொண்ட  வேளையில், எடுக்கப்பட்ட படம் இதுAdvertisement