சிவனொளிபாதமலையைத் தரிசிக்க


இலங்கையின் சுகாதாரப் பிரிவின் எச்சரிக்கையும் மீறி சிவனொளிபாதமலையைத் தரிசிக்க முண்டியடிக்கும் கூட்டம் இது.