இலங்கை நாடாளுமன்றில் 2021 இல் இடம்பெற்ற மிகச் சிறந்த உரை.via IFTTT