நுண்ணறிவு. போட்டிப் பரீட்சைகளுக்கானது. வழங்குபவர்.திரு.பார்த்தீபன்(SLAS)via IFTTT