மத்திய வங்கியின் 2018ம் ஆண்டறிக்கை

#ஆண்டறிக்கை - 2018

📌 இலங்கை மத்திய வங்கியினால் 2018ம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

(அனைத்து விதமான போட்டிப்பரீட்சைகளுக்கும் உகந்தது)

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு - www,cbsl.gov.lk