பதவி வெற்றிடங்கள்www.ousl.ac.lk.
இலங்கை திரந்த பல்கலைக்கழகம் பதவி வெற்றிடங்கள் 
பதவி : Project Assistant (Tamil Medium)
விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 2019.08.30


Advertisement