சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் மதிப்போரும்,மிதிப்போரும்

#RasmilaD.
ஊரடங்கு வேளையில் உலக நாடுகளும் இலங்கையும் சட்டத்தையும் ஒழுங்கையும் மதிக்கும் மக்கள் யார்?


Advertisement