சீனாவை விட அதிகரித்தது, ஸ்பெய்ன் மரணங்கள்

உலக அளவில், இன்றைய தகவல்
Most coronavirus deaths. Italy: 6820 Spain: 3434 China: 3281 Iran: 2206 France: 1100 US: 804 UK: 422 Netherlands: 277 Germany: 172 Switzerland: 130 South Korea: 126 Belgium: 122 Indonesia: 58 Brazil: 46 Turkey: 44 Japan: 42
5:41 PM · Mar 25, 2020


Advertisement