விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன


தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளில் டிப்ளோமாக்களை முடித்தவர்களுக்கு நியமனம் வழங்குவதற்காக,பாடசாலைத் தெரிவுக்கான விண்ணப்பத்தை கல்வி அமைச்சு கோரியுள்ளது


விபரங்களும் விண்ணப்பங்களும் உள்ளே .

www.ncoe.moe.gov.
Advertisement