மஹர சிறைச்சாலையில்


அமைதியின்மைக்கு  அ்ண்மையில் ஆட்பட்ட மஹர சிறைச்சாலையை, சிறைச்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர் லொஹான் ரத்வத்தை பார்வயிட்டார்.Advertisement