கற்கைநெறிகள் | Open University


https://www.ou.ac.lk


முடிவுத்திகதி 24.03.2021 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது


இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் பின்வரும் கற்கைநெறிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன


01. சமூக விஞ்ஞானத்தில் உயர் சான்றிதழ் கற்கைநெறி

Advanced Certificate in Social Sciences


2. இளையோர் மற்றும் சமூதாக அபிவிருத்தியில் இளங்கலைமாணி பட்டப்படிப்பு

BA Degree in Youth and Community Development


3.சமூக விஞ்ஞானத்தில் இளங்கலைமாணி பட்டப்படிப்பு

BA Degree in Social Sciences


4. அபிவிருத்தி கற்கைகள் மற்றும் பொதுக் கொள்கையில் முதுகலைமாணி

MA Degree in Development Studies and Public Policy


5. முதுதத்துவமாணி (M.Phil)


6. கலாநிதிப் பட்டம் (Ph.D)


🌐 தகைமைகள் & முழுமையான விபரங்களுக்கு - http://bit.ly/39nQ9Pz


📅 முடிவுத்திகதி - 24.03.2021


முடிவுத்திகதி 24.03.2021 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது


இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் பின்வரும் கற்கைநெறிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன


01. சமூக விஞ்ஞானத்தில் உயர் சான்றிதழ் கற்கைநெறி

Advanced Certificate in Social Sciences


2. இளையோர் மற்றும் சமூதாக அபிவிருத்தியில் இளங்கலைமாணி பட்டப்படிப்பு

BA Degree in Youth and Community Development


3.சமூக விஞ்ஞானத்தில் இளங்கலைமாணி பட்டப்படிப்பு

BA Degree in Social Sciences


4. அபிவிருத்தி கற்கைகள் மற்றும் பொதுக் கொள்கையில் முதுகலைமாணி

MA Degree in Development Studies and Public Policy


5. முதுதத்துவமாணி (M.Phil)


6. கலாநிதிப் பட்டம் (Ph.D)


🌐 தகைமைகள் & முழுமையான விபரங்களுக்கு - 


📅 முடிவுத்திகதி - 24.03.2021