எந்தவொரு கிராம சேவகரின் தொலைபேசி எண்ணைக் கண்டுபிடிக்க  Reports#Ikram.

#எந்தப் பகுதியிலும் உள்ள எந்த கிராம சேவகர்  பிரிவிலும் ஒரு கிராம சேவகரின்  தொலைபேசி எண்ணைக் கண்டுபிடிக்க கீழேயுள்ள இணைப்பைப் பயன்படுத்தவும் http://apps.moha.gov.lk:8090/officerinfo/http://apps.moha.gov.lk:8090/officerinfo/