#அந்தமான்தீவு அருகே #அபூர்வ #தாவரம். உலகிலேயே நல்ல நிலையில் உள்ள #பவளப் பாறைகள் #அந்தமான் #நிகோபார்via IFTTT