சட்டென அதிகரித்தது, சமையல் எரிவாயுவின் விலை.LitroGasvia IFTTT