எவரை எவர் வெல்லுவாரோ?

இத் துண்டுப் பிரசுரம்  பற்றி உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவிடுங்கள் வாசகர்களே!