முகாமைத்துவ உதவியாளர், பதவி வெற்றிடங்கள்

#அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

தேசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி முகாமை - பதவி வெற்றிடங்கள்

1. முகாமைத்துவ உதவியாளர்

2. தொழில்நுட்ப அதிகாரி

3. மேசன்

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு -Daily News(02.19)
Nara.ac.lk

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 29.02.2020


Advertisement