கொரோனாவால் இணைவு

நலிவுற்ற மக்களையும், மதத்தின் பேரால், இனத்தின் பேரால் பிரிந்தோர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவிட வாய்ப்பு,ஒன்று சேர வாய்ப்புக் கிட்டியுள்ளது.


Advertisement