ஊடகவியலைத் துறந்து,துறவியானார்

சிரச தொலைக்காட்சியின் பிரபல விளையாட்டு ஊடகவியலாளர் மஞ்சு தேநுவர, இன்று முதல் பெளத்த துறவியாகியுள்ளார்.


Advertisement