தனியார் கல்வி நிலையங்கள் திறக்கப்படுகின்றன

- மத தலங்கள் ஜூன் 12 முதல் திறப்பு; உச்சபட்சம் 50 பேர் - தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் ஜூன் 15 முதல் திறப்பு; உச்சபட்சம் 100 பேர்


Advertisement