#அரச வர்த்தமானி 28/08/2020 வேலைவாய்ப்புக்கள்


28.08.2020 (அன்று) வெளியான பிரசுரம் செய்யப்பட்ட அரச வர்த்தமானியில் வெளியான அனைத்து வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்...


குறிப்பு - இங்கு ஆங்கிலப் பதிவு மாத்திரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழில் வெளியானதும் மீண்டும் பகிரப்படும்.


01. Parliament of Sri Lanka


a. Post of Housekeeping Assistant

b. Parliamentary Interpreter (Sinhala/English/Sinhala)

c. Parliamentary Interpreter (Sinhala/Tamil/Sinhala

d. Parliamentary Interpreter (English /Tamil/ English)


02. Department of Animal Production and Health


#Third Efficiency Bar Examination for the Officers in the Sri Lanka Animal Production

and Health Service - 2020Advertisement