அக்கரைப்பற்று நீர் வழங்கல் சபையினரே உங்கள் கவனத்திற்கு!

 

(தகவலும் படமும்  கீர்த்திகன்)
அக்கரைப்பற்றில் இன்று கிடைக்கப் பெற்ற நீரானது மஞ்சள் நிறமாகக் காணப்பட்டுள்ளது. நிர் வழங்கல் சபையினரே இது உங்கள் அவதானத்திற்குAdvertisement