கணக்காளர் சேவை நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டோர் விபரம் வெளியீடு

 


கணக்காளர் சேவை நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டோர் விபரம் வெளியாகியுள்ளது.

மேலதிக விபரங்களுக்http://www.pubad.gov.lkAdvertisement